Revisió medica i prevenció vascular

La prevenció és un dels pilars per assegurar la qualitat de vida.
Per aquest motiu, és necessari realitzar revisions mèdiques vasculars a partir de certa edat, sobretot si existeixen factors de risc cardiovascular associats, o si ja s’ha vistafectat algun territori.

D’aquesta manera podem detectar patologia vascular incipient i tractar-la d’una manera precoç i eficaç. La prevenció vascular constitueix una valuosa eina per a la Medicina Antiaging, atès que no oblidem que la millor forma de mantenir la nostra joventut és conservant una bona circulació arterial i venosa.

Quins són els principals factores de risc vascular?

L’envelliment progressiu de la població, la tendència a la vida sedentària i l’estrès de la societat actual, combinats amb un augment dels factors de risc cardiovasculars, han fet que en els últims anys s’hagi produït un increment de la patologia arterial.
Entre els factors de risc cardiovascular més importants trobem tabaquisme, diabetis, hipertensió arterial, colesterol, sobrepès
i vida sedentària.

HIPERTENSIÓ ARTERIAL

Principal factor de risc vascular causant de l’envelliment de les artèries de l’organisme i, per tant, de la circulació de les cames.

DIABETIS MELLITUS

Segon factor de risc cardiovascular en el qual s’insisteix per un correcte tractament a n d’evitar les complicacions compartides
amb la hipertensió arterial sobre els òrgans diana: cor, ronyó, circulació general i sistema nerviós central.

TABAQUISME

El nostre equip de tractament dels factors de risc té com a tercer punt el facilitar la retirada d’aquest hàbit, que s’ha rellevat com el més important factor patogen de la malaltia arterioesclerosa dels vasos sanguinis.

DISLIPÈMIA

Encara que és el quart factor patogènic de dany cardiovascular, no és menys nociu que els anteriors. El correcte tractament de les alteracions del colesterol minora el risc de complicacions vasculars tals com les trombosis.

És un punt bàsic de tractament del nostre equip.

OBESITAT

Es el quinto factor sobre el que nostre equip de prevenció de factors de risc vascular incideix de forma especial, per evitar les complicacions sobre la circulació coronaria, renal, d’extremitats inferiors i cerebral.

ESTRÈS

Factor sobreafegit, però no per això menys important, que és necessari tenir en compte per intentar disminuir els riscos de complicacions cardiovasculars.

Mètodes de diagnòstic

• Eco-Doppler
• Exploracions mèdiques
• Detecció de factors de risc.

Arteriosclerosi

QUÈ ÉS L’ARTERIOESCLEROSI?

Les artèries són una complexa xarxa de conductes que porten
la sang rica en oxigen i elements nutritius des del cor a tots
els òrgans i teixits del nostre organisme. Però són unes
«canonades» vives, susceptibles d’emmalaltir.

El tabac, la hipertensió arterial, la diabetis i el colesterol
(factors de risc vascular) són els màxims responsables de
l’arteriosclerosi, una de les malalties més greus de la nostra
civilització.

L’arteriosclerosi és un procés degeneratiu de la paret arterial
en el qual aquesta s’engrosseix progressivament i tanca el pas
de sang, provocant així una estenosis o oclusió de l’artèria.

QUÈ ÉS L’ISQUÈMIA?

És l’oclusió arterial que origina l’arteriosclerosi que comporta
una disminució de l’aportació sangínia (isquèmia) a l’òrgan o
teixit. La paret arterial arterioesclerosa provoca la disminució
de la llum arterial i això fa que arribi menys sang a teixits i
òrgans.

CONSEQÜÈNCIES DE LA ISQUÈMIA

La clínica de la isquèmia varia en funció de l’òrgan o teixit
implicat:

•Angina de pit i infart de miocardi, si afecta a les artèries
coronàries.

•Claudicació intermitent o gangrena si afecta a les
extremitats inferiors.

•AVC (accident vascular cerebral).

Vascular

Com es poden prevenir?

En aquesta patologia és bàsica la prevenció. Qualsevol persona de més de 50 anys amb algun dels factors de risc vascular hauria de practicar-se una revisió mèdica vascular.

Una bona exploració clínica i un ressò-Doppler arterial ens permeten diagnosticar el 99% de les lesions vasculars perifèriques. L’exploració prínceps per explorar lescaròtides és l’ecografia Doppler. Totes les persones en general,a partir dels 50 anys, haurien de fer aquesta revisió mèdica periòdicament, com per exemple es fa amb els exàmens de sang, mamografies i el PSA (marcador tumoral de pròstata).

Un simple dolor de cames en caminar, pot ser símptoma inicial d’una greu lesió arterial.

Varius

Les varius són dilatacions venoses que es caracteritzen per la incapacitat d’establir una tornada eficaç de la sang al cor (Insuficiència venosa). Les més habituals són les dels membres inferiors.

TRACTAMENTS NO QUIRÚRGICS EN VARIUS:

•MICRO ESCUMA ESCLEROSANT:

El procés consisteix en un diagnòstic precís mitjançant ecografia, que permet visualitzar la variu, i ultrasò (doppler/ecodoppler), que permet escoltar el reflux sanguini en la mateixa. Una vegada identificades les varius, s’eleva la cama per buidar-la de sang.

•ESCLEROSIS:

Consisteix en la injecció d’un esclerosant perquè es necrosi la vena. S’usa només per varícules i petites varicositats, mai en varius tronculars.

•TNH (teràpia neural):

Infiltració de plantes medicinals i antiinflamatoris homeopàtics, afavorint la circulació venosa.

•OZÓ-TERÀPIA:

S’injecta un gas d’ús medicinal, té efectes antiinflamatoris afavorint la microcirculació del cos què és el 70% de la circulació de l’ésser humà i també millorant la funciólimfàtica.

 

Definició d’úlcera

Les úlceres són una lesió de la pell, epiteli i/o conjuntives produïdes per un procés patològic d’origen vascular. Tenen una evolució crònica i escassa o nul·la tendència a la cicatrització espontània. Són lesions doloroses que dificulten la mobilitat i alteren la pròpia imatge corporal, el dolor és freqüent i pot ser greu o continu i incapacitant.

Posseeixen un caràcter crònic moltes d’elles.

Pel tractament de les úlceres vasculars disposem del diagnòstic per ultrasò (Eco Doppler) realitzat per un especialista en Angiologia, el qual ens permet avaluar els tractaments idonis per cada pacient.
Les úlceres en les extremitats inferiors (EEII), tenen com base una disminució. Aquest dèficit impedeix que una lesió en la
pell es pugui curar por sí mateixa.
Devem controlar els factors de risc (diabetis, obesitat, hipertensió arterial, tabaquisme, sedentarisme, hipercolesterolèmia).

Quan hem d’anar a l’especialista:

Hem d’anar a l’especialista quan tenim una úlcera que no es cicatritza passats 3 mesos des de la seva aparició i tractada
amb pomades, antiinflamatoris, antibiòtics…

Tractament no quirúrgic:

La base del tractament en Medicina Integrativa és tenir un bon diagnòstic i millorar la microcirculació de la zona afectada.
Existeixen tractaments eficaços per curar les úlceres.

Existeixen tractaments actius:

•Bossa ozó-teràpia
•Ozó-teràpia general (GAHT, rectal)
•Medicina biorreguladora
•Drenatge limfàtic manual
•Embenatge elàstic compressiu
•Neteja de l’úlcera
•Exercici
•Control de la diabetis / Hipercolesterolèmia i tabaquisme.

S’observa una clara millora del procés en 1 mes i la curació al voltant dels 2 mesos.
Els resultats d’aquest tractament oscil·len entre el 70% i el 80% de cicatrització tractats en el nostre centre