El terme “homeopatia” deriva de dues paraules gregues: hómolos (similar) i páthos (malaltia). Defineix a un mètode terapèutic basat en l’activació i potenciació de les forces autocuratives de l’organisme contra la malaltia.

L’homeopatia és un sistema mèdic que es basa en el principi “similla similibus curantur”, principi de similitud, el principi més important de l’homeopatia “el semblant es guareix amb el semblant”. El que provoca la malaltia en un subjecte sa pot curar, en dosis infinitesimals, un estat malalt similar, és a dir, curar amb el mateix significa que l’agent que ocasiona la malaltia, és capaç de sanar si és aplicat en dosis mínimes.

En diferents èpoques de la història, aquest principi de curar amb el semblant ha format part de la terapèutica d’eminents metges. Les arrels d’aquest art de curar es troben a l’antic Egipte i en Hipòcrates (s. V a. De JC.) Reconegut com el pare de la medicina, amb posteriors aportacions de Paracels. (s. XVI), entre d’altres. No obstant això va ser el metge i farmacèutic alemany Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) qui va dur a terme la comprovació experimental i la sistematització de l’ús del principi de similitud desenvolupant l’homeopatia a la fi del segle XVIII.